Blogs: Decorate your home
 Klaver In Gras  thumbnail

Klaver In Gras

Published Apr 04, 23
12 min read

Gras Zaaien Wanneer

Uitkomsten van de workshop Naar aanleiding van de presentatie wordt gevraagd om ideen of dromen aan te dragen over hoe Goirle eruit kan of wil zien in 2050. Al gauw blijkt dat het lastig is om deze stap te maken zonder te toetsen op realisme en uitvoerbaarheid. Guy steunt liever op de competence van adviseurs om inzicht te geven in een concreet toekomstig uitvoeringsprogramma, met de nadruk op de korte termijn.

Mogelijke acties op de korte termijn (2009-2010): Gemeentelijke gebouwen en organisaties o Bij renovatie klimaatinstallatie gemeentehuis koppeling maken satisfied bestaand WKO netwerk o HRM beleid afstemmen (e. g. thuiswerken) Windmolens (5 stuks) vergunnen aan ondernemer in Riel Bewustwording door bijvoorbeeld een vaste column in lokaal weekblad. Thema's: o Urgentie klimaatverandering o Mogelijke oplossingen en aanbiedingen o Ontmoediging gebruik energieverspillend apparatuur zoals airco's Nieuwe contracten opstellen voor verdere toepassing WKO in nieuwbouwwijk 'De Boschkens' Duurzame ontwikkeling oude locatie sportpark (350-400 woningen), en Riel's kwadrant (nieuwe locatie sportvelden) Bij o besluit college o onderzoek naar klimaatprestatie kunstgras/groen gras gronduitgifte een duurzaamheidstoets ontwikkelen om te kunnen onderscheiden op basis van energieprestatie en gezond leefklimaat in gebouw en omgeving Afspraken maken satisfied Woningstichting om bestaande woningvoorraad te verbeteren Vanuit de gemeente subsidies ter beschikking stellen voor de bestaande bouw 4.

In de bijlage is de lijst fulfilled aanwezigen te vinden. De workshop had de volgende doelen: Belangrijke spelers informeren over de klimaatambities van de gemeente Goirle en hen vroegtijdig bij het proces betrekken. Input, op- en aanmerkingen leveren op de routekaart, bijvoorbeeld op de gedane aannames Het genereren van ideen voor CO2-neutraliteit en het bepalen van de kansen en mogelijkheden van Goirle Vanuit het bedrijfsleven horen waar de gemeente meer en beter kan faciliteren bij het realiseren van besparingen, duurzame energie of efficintie.Na de brainstorm zijn de geopperde ideen besproken. Uitkomst van de workshop Naar aanleiding van de presentatie wordt gevraagd om ideen of dromen aan te dragen over hoe Goirle eruit kan of wil zien in 2050. Onderstaande volgen de ideen uit de brainstormsessie: Koopsom + woonlasten Haal korte termijn emphasis weg bij gebouweigenaren.

Marktconform betekent de minste kosten, en besparen waar mogelijk. Kunstgras Leggen?. Voorinvestering in meerkosten niet aantrekkelijk o Meer bewustwording dat males over een termijn van 10 a 15 jaar goedkoper uit is; o Voorinvestering vertalen in termijnbedragen (e. g. service kosten, exploitatie kosten). Duurzaam projectontwikkelaar Een lokale adviseur geeft aan in call te zijn satisfied productiebedrijven om hun klimaattechnieken te verbeteren.

Gras Bemesten

Volgende stappen van duurzaam projectontwikkeling: gemeentelijke gebouwen, productiebedrijven, VVE's, sociale woningbouw (e. g. woningstichting), netwerk van installateurs. Rolverdeling o Gemeente voorwaarden scheppen, korting op grondprijs o Banken korting op financiering o Installateurs toepassen van innovatieve technieken o Aannemers meewerken en denken o Projectontwikkelaars- exploitatie van energie infrastructuur o Woningstichting voortrekkersrol in verbetering bestaande bouw Samenwerking o Stel convenant samen om afspraken huge te leggen "Duurzame ontwikkeling oude locatie sportpark (350-400 woningen), en Riels kwadrant (nieuwe locatie sportvelden)" 4.

De gemeente Goirle wil haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van klimaatverandering (Kunstgras Leggen?). De gemeente Goirle wil een vooruitstrevend, maar vooral ook een realistisch en betaalbaar klimaatbeleid voeren. Als deze ambitie wordt gecombineerd met de uitkomsten van deze studie lijkt het voor gemeente Goirle het meest voor de handliggend om te kiezen voor het meer-scenario voor zowel energiebesparing als duurzame energieproductie.

Het extra-scenario is zeer vooruitstrevend, minder realistisch, en daarom minder passend bij de uitgangspunten van gemeente Goirle. Bijkomend voordeel van dit tijdsframe is de overeenkomst satisfied het tijdsframe van Tilburg. Dit bevordert nauwe samenwerking en synergie bij het uitvoeren van de gemeentegrens-overstijgende maatregelen. DEEL 2 IMPLEMENTATIE VAN CO2-NEUTRALITEIT 5 Dilemma 1: Korte en lange termijn 5.

Door praktisch en kleinschalig te beginnen satisfied voldoende influence en geloofwaardigheid geven de gemeenten in ieder geval zelf het goede voorbeeld. Daarnaast moeten de gemeenten op korte termijn zorgen voor: gunstige lokale randvoorwaarden (speciaal investeringsklimaat voor CO2-neutraal); continue communicatie van een consistente visie voor de lange termijn, gericht op alle doelgroepen binnen de gemeente; lokale duurzame alliantievorming per sector en waar nodig/mogelijk sectoroverschrijdend.

Een selectie van korte termijnsuccessen die in de verkenning voor alle gemeenten naar voren zijn gekomen, noemen we hier graag. Het betreft een 'mix' van maatregelen voor een vergroot draagvlak en/of voor een substantile verhoging van de mate van CO2neutraliteit: Draagvlak: premire van een korte movie die een beeld geeft van de toekomst in die gemeente op energiegebied; confrontatie van alle schooljeugd fulfilled het onderwerp energie.

Wat Kost Het Om Kunstgras Te Plaatsen?

Alle basisscholen in de gemeente pass away er de komende 15 jaar nog zullen staan, krijgen dan een dak vol zonnepanelen en enkele mini-windmolens; uitvoering van een campagne om inwoners bewust te maken van autogebruik en het stimuleren van milieuvriendelijke vormen van vervoer; een deel van de nieuwe openbare verlichting werkt, heel zichtbaar, op zonneenergie. Kunstgras Leggen?.

Dat kan niet zonder een veel grotere companion van continuteit, grip en verankering van de sturing op lokaal niveau. Deels door veel steviger gebruik te maken van wettelijke kaders, deels door creatief een speelveld te creren satisfied marktpartijen op lokaal niveau waarmee lokaal slagkracht kan worden bewerkstelligd. Kunstgras Leggen?. Ook op organisatorisch en bestuurlijk vlak geldt dat robuuste oplossingen noodzakelijk zijn.Daarnaast is er in de huidige praktijk een aantal horses opnieuw terugkerende obstakels (zie onderstaande tabel). De studie geeft hiervoor oplossingen pass away het succes van CO2-neutraliteit op de lange termijn helpen bevorderen. Obstakel De Oplossing/kans versnipperde afwegingen belangen en veelvuldige burgers, woningcorporaties, bedrijven en gemeentelijke diensten de kans om zlf gericht en duurzame energietechnologie.

g.v. het NIMBY-effect is daarvan energie; dit kunnen investeringen zijn in concrete het beste voorbeeld. besparingsmaatregelen in de eigen woning of het probleem van energiebesparing Geef en Het rondom meerinvestering en eigen bedrijf maar ook in energieprojecten (of zelfs: exploitatievoordelen, waarbij lasten en lusten in een lokaal niet altijd eerlijk kunnen worden verdeeld (de gemeente.

kansen om zelf te profiteren van energieprojecten. Het geven draagvlak hiervan energiebedrijf) in de betreffende van sterk is een deze mogelijkheden verhogen. lokaal Een goed gevestigd kan het voorbeeld duurzaam energie(diensten)bedrijf waarin alleen lokale partijen aandelen kunnen nemen. Onzekerheid maatregelen. over subsidies/financile Zorg voor een stabiele, liefst lokaal gevestigde, financile basis voor het verstrekken van (zachtrentende) leningen, productievergoedingen investeringssubsidies pass away voldoende ver in en de toekomst reikt om hamburgers, woningcorporaties en bedrijven op natuurlijke investeringsmomenten (nieuwbouw, renovatie, vervanging apparatuur) te stimuleren om te zuinige/duurzame kiezen version.

Kunstgras Terras

De Stimuleer organisatievormen ('lokale vierjaarlijkse arrangementen'), bijvoorbeeld de oprichting van verkiezingen zorgt voor onzekerheden in de op bedrijven en fondsen, pass away veranderingen in het lokale te richten lokale markt voor energiebesparing en energiebeleid kunnen duurzame energie: zal het volgende bestuur nog doordat voldoende ze overbruggen of massatraagheid overleven hebben steeds dezelfde beleidslijn m.

energie/klimaat opgebouwd (c. q. voldoende groot zijn geworden) om volgen? In die omgeving bestaat er voor initiatiefnemers geen (te groot) risico dat tijdens het preparations- of bouwproces stories een subsidie wegvalt (zie de plotseling weggevallen 'MEP'-subsidie die nodig is voor het rendabel krijgen van windenergie) of de regels veranderen.

Voor ondernemers moet het aanlokkelijk zijn en blijven om satisfied diensten op de (aanvankelijk wellicht: lokale) markt te komen die goed aansluiten op de bij de burgers en bedrijven aangewakkerde behoeften om concreet fulfilled energiebesparing en duurzame energie aan de slag te gaan. Zo versterken de ontwikkelingen elkaar en zal er elk jaar meer activiteit rond het onderwerp 'energie' gaan ontstaan.

De conclusie is dat satisfied name de volgende organisatievormen kunnen zorgen voor voldoende marktvertrouwen, robuustheid, kennisopbouw en krachtenbundeling: 1. Kunstgras Leggen?. Gemeenschappelijk duurzame energiedienstenbedrijf (GDEB) Dit 'GEB-nieuwe stijl' is een 'echt' energiebedrijf dat alleen energie levert aan gebruikers binnen de gemeentegrenzen (of wellicht ook in de direct aangrenzende gemeenten). Het GDEB stelt zich als taak om al het groene gas, groene elektriciteit, groene warmte en restwarmte in te kopen pass away binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt en te leveren aan afnemers binnen de gemeente.

Kunstgras Outlet

Het GDEB heeft geen winstbejag, winst wordt genvesteerd in de uitbouw van het bedrijf. De aandeelhouders zijn de lokale overheid en alle (lokale) stakeholders die risicodragend willen participeren (woningcorporaties, energie(diensten)bedrijven, installateurs, (energie)projectontwikkelaars en uiteraard ook betrokken burgers).

De gemeente is zelf de eerste klant en releasing client van het GDEB ten behoeve van haar eigen gebouwen. Het GDEB is een krachtige lokale organisatie die alle energiebesparing- en duurzame energieopties prioritair, attire, no nonsense en no remorse weet in te voeren. De GDEB's, per gemeente is er n voorzien, vormen een juridische entiteit, waar de haalbaarheidsanalyses, businessplannen, aansturing, kennisopbouw en besluitvorming over energieprojecten plaatsvinden.

Het GDEB maakt verder gebruik van de diensten van derden (zoals energiebedrijf Greenchoice deze nu al voor de leden van de Windunie verricht) voor het afhandelen van de facturering en voor de 'programmaverantwoordelijkheid' (m (Kunstgras Leggen?). n. het kunnen leveren van de gevraagde energie op elk minute van de dag). Het GDEB ontzorgt de individuele partijen (gebouweigenaren, woningcorporaties, bedrijven, organisaties) bij de realisatie van energieprojecten.

De voordelen van de GDEB's zijn scuba divers van aard: de productiekant van de energievoorziening komt, veel meer dan nu het geval is, in handen van de lokale afnemers van energie. De binding met het onderwerp stijgt daarmee sterk. Stroom, gas en warmte komen als item veel meer tot leven en komen niet meer 'gewoon uit de pijp of het stopcontact'.

Naast de lasten hebben de eigenaren van deze middelen nu ook alle lusten. Ook betekent dit dat de gebruikers bewuster zijn van het energieverbruik en eerder geneigd zullen zijn om energiebesparende maatregelen te treffen; een lokaal energie(diensten)bedrijf kan naar verwachting op een groter vertrouwen rekenen dan de traditionele energiebedrijven pass away steeds verder van de individuele energieconsument zijn komen af te staan.

Wat Is De Beste Ondergrond Voor Kunstgras?

Een lokaal energiebedrijf, zeker als dat in handen is van zijn eigen afnemers, kan het maatwerk leveren dat nodig is om energiebesparing en duurzame energie aantrekkelijker te maken. De bestaande energiebedrijven worden door veel mensen gewantrouwd, zeker waar het om de promotie van energiebesparing gaat (pass away de omzet en winst van die bedrijven negatief kan benvloeden); door een optimale samenwerking met de gemeente, die in de beginfase wellicht ook een (grote) aandeelhouder kan zijn, kan het lokale duurzame energiebedrijf sneller en gemakkelijker beschikken over de vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van m.

de grote duurzame energieopties (bijv. bio-energie-installaties en windturbineparken in de gemeente); de komst van het GDEB kan in haar kielzog andere bedrijfsmatige ontwikkelingen stimuleren zoals de komst van installatiebedrijven die zich lokaal specialiseren in verdergaande energiebesparingen (isolatie, warmtepompen etc.) en duurzame energie. 2. Revolverend Energiefonds Direct gekoppeld aan het GDEB, is per afzonderlijke gemeente het Lokale Energiefonds nodig (LEF).

De terugbetalingen maken steeds nieuwe leningen mogelijk etc. Het fonds neemt risicodragend deel in alle investeringen van de energiebesparing- en duurzame energieopties binnen de betreffende gemeente. Het gemiddelde rendement is een maatschappelijk aanvaardbaar rendement (5 - 10%). Het fonds wordt voor een beperkt deel gevuld satisfied lokaal maatschappelijk kapitaal, van gemeente en woningcorporaties.

Daartoe sturen de vijf nationale koplopergemeenten (Apeldoorn, Tilburg, Heerhugowaard, Groningen en Den Haag) aan op een akkoord satisfied de ministeries van EZ, VROM en Financin over het terugsluizen van een substantieel deel van de opbrengsten van de Energiebelasting in deze gemeenten naar energiegebruikers binnen de gemeentegrenzen. Andere oplossingen dan het GDEB, pass away ook zorgen voor voldoende marktvertrouwen, robuustheid, kennisopbouw en krachtenbundeling, zijn ook denkbaar.

Kunstgras Tweedehands

lokale alternative van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE)). Ook de oprichting van een lokale windmolencorporatie (mogelijk satisfied een wat bredere doelstelling dan alleen windenergie) pass away duurzame energieopwekking ontwikkelt en beheert- is een mogelijkheid als daarvoor lokaal voldoende drijvende krachten aanwezig zijn. De activiteiten van zowel een op te richten GDEB als van andere partijen zullen moeten worden ingebed in een sterke communicatieve structuur.

Dit geldt in het bijzonder voor de meer kwantitatieve economische gevolgen zoals: de (investerings-)kosten van de benodigde maatregelen, omdat het in veel gevallen om minutes of meer innovatieve technologien gaat waarvoor in veel gevallen nog (forse) prijsdoorbraken verwacht worden binnen de beschouwde tijdspanne. Kunstgras Leggen?. Een goed voorbeeld daarvan zijn zonnecellen (PV), brandstofcellen, warmtepompen, and so on; het effect van het in te zetten revolverende energiefonds dat ervoor zorgt dat de afnemer geen grote financieringsdrempel meer ervaart bij het kiezen voor vergaande energiebesparing of duurzame energie; de directe baten, omdat de diverse scenario's ten aanzien van de (wereld-) energieprijsontwikkelingen sterk uiteenlopen; de indirecte baten, bijvoorbeeld door de (ook: economische) waarde van een beter binnenklimaat verwarmings- bij de en toepassing van koeltechnieken.De situatie kan per doelgroep en per tijdsperiode verschillen. De verwachting is wel dat op een termijn van 25-30 jaar het saldo van baten en kosten positief zal zijn zodat energiegebruikers in deze steden uiteindelijk beter af zijn dan energiegebruikers in steden die de komende jaren niet zo sterk inzetten op beperking van het energiegebruik en verhoging van het aandeel van duurzame energie.

De ene variable heeft, uiteraard, een groter impact dan de andere maar alle factoren hebben een substantieel effect. Twee succesfactoren, het Gemeenschappelijk Duurzame Energiedienstenbedrijf en het Revolverende Energiefonds, zijn in hoofdstuk 5 al aan de orde gekomen. Gemeenschappelijk Duurzaam Energiediensten, Bedrijf operationeel Publiciteit mbt (Kunstgras Leggen?). streven naar neutraliteit en resultaten Organisatie & instrumenten B&W besluit toddler forse EPC-verlaging Lokale installateurs voorzien in vraag naar besparing en DE B&W bevordert sterk fietsgebruik Techniek Slimme energiemeters gemeentebreed beschikbaar Draagvlak voor zichtbare, hoorbare en/of ruikbare DE-opties Onderzoek met positieve uitkomst naar haalbaarheid energieopties Terugsluizen van de lokaal opgebrachte Energiebelasting (EB) in het energieinvesteringsfonds Afspraken gemeente en woningcorporaties m.

ambities B&W stelt financin beschikbaar voor verdere uitwerking Energiemarkt bereid mee te werken aan benodigde infrastructuur Financin B&W verleent OZB-korting aan investeerders in besparing en DE Figuur 6: Succesfactoren voor het bereiken van CO2-neutraliteit De succesfactoren, zie figuur 1, zijn gerangschikt naar drie dimensies: organisatie & instrumenten, techniek en financin.

Latest Posts

Laat Je Huis Inrichten

Published Jan 25, 24
5 min read